ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie MyFoodCoach haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan MyFoodCoach heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met MyFoodCoach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van MyFoodCoach.

1.3 MyFoodCoach: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 86884050 levert MyFoodCoach diensten op het gebied van voeding, advies en coaching.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan MyFoodCoach haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. MyFoodCoach kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met MyFoodCoach.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 MyFoodCoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.


ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van MyFoodCoach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan MyFoodCoach is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt MyFoodCoach zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door MyFoodCoach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht MyFoodCoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van een voorstel die is uitgebracht door MyFoodCoach, dan wel door een schriftelijke, mondelinge of per email akkoord geven.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door MyFoodCoach uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan MyFoodCoach, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door MyFoodCoach een aanvang is gemaakt.


ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal MyFoodCoach de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.


ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 MyFoodCoach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat MyFoodCoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.


ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van MyFoodCoach hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. MyFoodCoach is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt MyFoodCoach zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met MyFoodCoach overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan MyFoodCoach verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van MyFoodCoach. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die MyFoodCoach nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als MyFoodCoach daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan MyFoodCoach op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming MyFoodCoach.


ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van MyFoodCoach staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MyFoodCoach voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties bevatten geen BTW aangezien MyFoodCoach dit niet in rekening mag brengen, zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

8.3 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de klant het Abonnement uiterlijk een maand voor de nieuwe abonnementstermijn dient te beëindigen. Dit kan via een mail naar [email protected].


ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van MyFoodCoach en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door MyFoodCoach steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van MyFoodCoach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschot basis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan MyFoodCoach over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd van 15%, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door MyFoodCoach worden opgeschort, dit zonder dat MyFoodCoach dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is MyFoodCoach in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan MyFoodCoach of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door MyFoodCoach te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is MyFoodCoach gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door MyFoodCoach plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is MyFoodCoach gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

9.7 MyFoodCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht de zorgverzekeraar van de opdrachtgever niet tot (gehele of gedeeltelijke) vergoeding overgaan. De betalingsverplichting naar MyFoodCoach zal te alle tijden blijven staan. Vergoeding zal altijd eerst van het eigen risico worden ingehouden.


ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN COACH GESPREK

10 Als opdrachtgever een telefonische afspraak wilt afzeggen, dient opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp bij zijn/ haar coach of per mail aan MyFoodCoach kenbaar te maken. Bij afzegging binnen 24 uur of wanneer opdrachtgever zonder bericht niet telefonisch beschikbaar is voor de afspraak, zal de afspraak komen te vervallen.


ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coach gesprekken en lesmateriaal in welke vorm dan ook. Indien klant deelneemt aan het MyFoodCoach 12 weekse Afvalplan, dan verstrekt de toegang tot alle inhoud na 14 weken automatisch.


ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft MyFoodCoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 MyFoodCoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. MyFoodCoach houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.


ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 MyFoodCoach en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens MyFoodCoach geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is MyFoodCoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op MyFoodCoach rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).


ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door MyFoodCoach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van MyFoodCoach. Datzelfde geldt ook voor de door MyFoodCoach uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van MyFoodCoach. Op alle door MyFoodCoach ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.


ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 MyFoodCoach is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. MyFoodCoach houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.


ARTIKEL 16. HERROEPINGSRECHT

16.1. De opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

16.2. Indien de opdracht/ het 12 weekse afvalplan of het MFC+ is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid, is de Opdrachtgever voor het gedeelte van het Coaching Programma, zoals het voorbeelddagmenu, dat hij reeds heeft ontvangen/gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd van €75,-.

16.3 De opdrachtgever volgt een totaalprogramma waarvan het 12-weekse programma 12 weken duurt en vervolgprogramma per maand opzegbaar is. MyFoodCoach stelt de opdrachtgever in de gelegenheid het totaalbedrag te betalen over meerdere termijnen. Indien de 14 kalenderdagen van het herroepingsrecht zijn verstreken is de opdrachtgever dus verplicht het gehele programma af te betalen.


ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1 MyFoodCoach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan MyFoodCoach.

17.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

17.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.